UNDP

KROZ DEBATU SAZNAJMO VIŠE O HIV-U

LEARN MORE ABOUT HIV THROUGH DEBATE 


TRAJANJE PROJEKTA: 01.03. - 30.11.2012.

GLAVNI CILJ PROJEKTA: Jačanje svijesti mladih o važnosti informiranosti o HIV-u, seksualnom i reproduktivnom zdravlju, metodima HIV prevencije i razbijanju predrasuda spram inficiranih osoba.

PODCILJEVI PROJEKTA: 

 • Edukacija učenika, nastavnika, roditelja i cjelokupne lokalne zajednice o HIV-u kroz direktan angažman mladih
 • Vršnjačka edukacija i međusobna komunikacija mladih u širenju informacija o HIV-u
 • Podsticanje mladih na različite aktivnosti u školi sa ciljem bolje informiranosti i širenja informacija o problemu HIV-a
 • Edukacija mladih za istraživanje i zagovaranje rješavanja problema koje sami identifikuju
 • Smanjenje stigme i diskriminacije prema osobama sa rizikom od HIV infekcije


AKTIVNOSTI

AKTIVNOST 1. Pripremne aktivnosti


AKTIVNOST 2. Pokretanje Facebook grupe


AKTIVNOST 3. Seminar i interaktivna radionica za učenike i profesore (21. i 22.04.2012.)


AKTIVNOST 4. Istraživanje u lokalnim zajednicama (april i maj 2012.)


 AKTIVNOST 5. Javne debate u školama i lokalnim zajednicama "Dan otvorenih vrata" (16.04. - 11.05.2012.)

 FOTOGRAFIJE

AKTIVNOST 6. Debatni susret "Diskusija o HIV-u" (11. - 13.05.2012.) - Državno debatno takmičenje

AKTIVNOST 7. Seminar i interaktivna radionica za učenike i profesore (02. i 03.06.2012.)

AKTIVNOST 8. Seminar i interaktivna radionica za učenike i profesore (28. - 30.09.2012.)

AKTIVNOST 9. Publikacija "Kroz debatu saznajmo više o HIV-u"

Sadržaj

 • Uvodna riječ
 • Riječ dvije o Projektu na osnovu kojeg je nastala publikacija                                         
 • Provjerite znanje o HIV-u (pred test)                                                                            
 •  Istraživanje - Primijenite i vi                                                                                        
 •   Predrasude i stereotipi                                                                                                
 •  Stigma i diskriminacija                                                                                                           
 •  Intervencije za sprečavanje HIV rizičnog ponašanja                                                      
 • Internacionalni dokumenti kojima se štite prava HIV pozitivnih osoba:                             
 • Internacionalne smjernice o HIV/AIDS-u
 • Deklaracija o posvećenosti borbi protiv HIV-a
 • Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima
 • Evropska konvencija o ljudskim pravima
 • Internacionalni pakt o socijalnim i kulturnim pravima
 • Definirajmo ključne pojmove                                                                                       
 • Glas mladih: Stop predrasudama o HIV-u i AIDS-u                                                       
 • Kreirajmo argumente i planove za rješenje stigmatiziranja HIV pozitivnih osoba              
 • Rješavanje prepoznatih problema u vezi sa HIV/AIDS-om u lokalnoj zajednici                
 • Pro et contra HIV/AIDS                                                                                              
 •   Provjerite znanje o HIV-u (post test)
 • Umjesto kraja

 


AKTIVNOST 10. Završni sastanak i evaluacija projekta (30.11. - 01.12.2012.) 


AKTIVNOST 11. Kontinuirano objavljivanje rezultata Projekta na web stranici CKD-a


AKTIVNOST 12 Seminar i interaktivna radionica za učenike i profesore (30.11. - 02.12.2012.)

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“