Općina Stari Grad Sarajevo - "Debata i kultura dijaloga u BiH - 18 godina poslije rata"

DEBATA I KULTURA DIJALOGA U BIH - 18 GODINA POSLIJE RATA


 TRAJANJE PROJEKTA:

Juni 2014. - Juni 2015.

 


SVEUKUPNI CILJ PROJEKTA:

  • Ojačati instituciju otvorene debate uspostavljajući i čuvajući temelje otvorenog i demokratskog bh. društva i obrazovanja, doprinoseći na taj način pomirenju i razvoju BiH kao moderne, evropske države sa osnaženim mladim ljudima.

 


SPECIFIČNI CILJEVI:

  • Osnažiti kritičko mišljenje i toleranciju za drugačija mišljenja kroz korištenje edukativne debate kao jednog od najznačajnijih oblika neformalnog obrazovanja u BiH i svijetu, stvarajući tako generaciju društveno svjesnih građana
  • Promovirati vrhunske vrijednosti debatnih vještina u BiH ojačavajući most među mladima iz cijele BiH i na Općini Stari Grad koji će doprinijeti procesima pomirenja, izgradnje tolerancije i povjerenja sa posebnim akcentom na povezivanje mladih iz cijele BiH kroz brojne online aktivnosti
  • Doprinijeti razvoju lokalne zajednice korištenjem njenih resursa i uključivanjem mladih sa područja Općine Stari Grad u projektne, ali i sve druge debatne aktivnosti u BiH i šire, omogućujući da mladi postaju najbolji ambasadori svoje države ali i lokalne zajednice u BiH i svijetu
  • Ojačati obrazovni sistem kroz uvođenje novih metoda neformalnog obrazovanja i novih debatnih formata
  • Obrazovati za kulturu poštivanja ljudskih prava i ranjivih grupa u kojoj se ljudska prava ne samo priznaju nego i poštuju čime se ojačava proces pomirenja i stvaranje povjerenja i tolerancije

 


AKTIVNOSTI: 

Facebook stranica "Stop netoleranciji u BiH"

24.10.2014. OKRUGLI STOL „LJUDSKA PRAVA, NASILJE I MLADI - 19 GODINA POSLIJE RATA“ SARAJEVO

Fotografije

Video

24.10.2014. PRESS KONFERENCIJA „LJUDSKA PRAVA, NASILJE I MLADI - 19 GODINA POSLIJE RATA“ SARAJEVO

Fotografije

Video

25. i 26.10.2014.INTERAKTIVNI SEMINAR „HILJADU ŽDRALOVA ZA MIR, LJUDSKA PRAVA I TOLERANCIJU” SARAJEVO

Fotografije

Video

Webinar o ljudskim pravima - Zaštita ljudskih prava je u tvojim rukama januar 2015. 

21. i 22.03.2015. JAVNA DEBATA "LJUDSKA PRAVA - DEMOKRACIJA - TOLERANCIJA - MALOLJETNIČKO PRIJESTUPNIŠTVO - VRŠNJAČKO NASILJE"

Sudački listovi

Fotografije

Video

MATERIJALI:

Evropska konvencija o ljudskim pravima

Izvještaj o stanju ljudskih prava u Busni i Hercegovini u 2013. godini (Sjedinjene Američke Države)

Izvještaj o vjerskim slobodama u BiH u 2012. godini (Sjedinjene Američke Države)

Konvencija o pravima djeteta

Deklaracija o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim manjinama

Deklaracija o temeljnim načelima doprinosa sredstava javnog priopćavanja učvršćenju mira i međunarodnog razumijevanja, promicanju ljudskih prava i suzbijanju rasizma, apartheida i poticanja rata

Debatne novosti - tolerancija i ljudska prava juni 2014

Debatne novosti - tolerancija i ljudska prava juli 2014

Debatne novosti - tolerancija i ljudska prava avgust 2014

Debatne novosti - tolerancija i ljudska prava septembar 2014

Debatne novosti - tolerancija i ljudska prava oktobar 2014

Debatne novosti - tolerancija i ljudska prava novembar 2014

Debatne novosti - tolerancija i ljudska prava decembar 2014

Debatne novosti - tolerancija i ljudska prava januar 2015

Debatne novosti - tolerancija i ljudska prava februar 2015

Debatne novosti - tolerancija i ljudska prava mart 2015

Debatne novosti - tolerancija i ljudska prava april 2015

Debatne novosti - tolerancija i ljudska prava maj 2015

·       

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“