Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

 

ARGUMENTIRANO "NE DROGI"


TRAJANJE PROJEKTA: decembar 2011. - oktobar 2012.

GENERALNI (OPĆI) CILJ: jačanje svijesti mladih o važnosti prevencije zloupotrebe opojnih sredstava kroz afirmaciju vannastavnih aktivnosti kao alternativu zloupotrebi opojnih droga

SPECIFIČNI CILJEVI

  • Edukacija učenika, nastavnika, roditelja o štetnosti upotrebe opojnih sredstava kroz direktan angažman srednjoškolaca
  • Vršnjačka edukacija i međusobna komunikacija mladih u borbi protiv droge i ovisnosti
  • Podsticanje mladih na različite aktivnosti u školi sa ciljem sprječavanja zloupotrebe droga i maloljetničkog prestupništva.
  • Edukacija mladih za istraživanje i zagovaranje rješavanja problema koje sami identificiraju

AKTIVNOSTI:

  • Istraživanje u lokalnim zajednicama o temi Projekta
  • Javne debate u školi „Debatni dan“
  • Publikacija „Droga: NE – debata: DA"

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“