Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 2013

SVIJEST O DROGAMA I PREVENTIVNA EDUKACIJA


CILJEVI:

Generalni cilj:

  • Osigurati informacije o drogama i osnovnim vještinama koje promoviraju pozitivne, zdrave životne izbore

Specifični ciljevi:

  • Educirati srednjoškolske profesore i učenike; cjelokupnu bh. javnosti svih uzrasta da uvažavaju vrijednosti zdravlja i više brinu jedni o drugima i o sebi u životu bez droga 
  • Uspostaviti online debate o štetnosti droga kroz koje će mladi oslobođeni nužnosti pokazivanja identiteta iznositi saznanja i stavove o drogama i njihovoj štetnosti
  • Omogućiti vršnjačku edukaciju kroz alternativne korake u borbi protiv droge 
  • Obučiti i certificirati srednjoškolce da postanu vršnjački edukatori u borbi protiv zloupotrebe droga
  • Podsticati mlade na različite kreativne aktivnosti u školi i lokalnoj zajednici sa ciljem sprečavanja zloupotrebe droga i maloljetničkog prestupništva
  • Etablirati javne kampanje protiv zloupotrebe droga
  • Informacije o štetnosti droga učiniti dostupnim najširoj društvenoj zajednici

PUBLIKACIJA "KAKO DROGI REĆI NE?"

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“