Flash vijesti

Dana 29.05.2018. godine u KŠC „Sveti Franjo“, Tuzla će biti održano međuškolsko druženje sa početkom u 10.00 sati. 

Tokom druženja su planirane sljedeće aktivnosti:

 1. Radionica i plenarna rasprava na temu: Kakve učitelje i kakvu školu trebamo.
 2. Natjecanje u govorništvu s temama:
 • Nema dobre škole bez dobrih učitelja
 • Mojoj školi s ljubavlju

 

 

 

Home

Web info 11.04. - 20.04.2018.

SADRŽAJ:

 1. MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE – SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL KOŽU I DIZAJN, SARAJEVO
 2. MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE – OSNOVNA ŠKOLA DŽAKULE

 

MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE – SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL KOŽU I DIZAJN, SARAJEVO

Dana 26.04.2018. godine u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn, Sarajevo će biti održano međuškolsko druženje. Profesorica Alma Ahmethodžić će biti domaćin druženja na kojem će učestvovati učenici i profesori iz sljedećih škola: 

 • Srednja škola „28.juni“, Istočno Sarajevo
 • Gimnazija “Muhsin Rizvić” Breza

Programom druženja su predviđene sljedeće aktivnosti:

 • 11:30  Posjeta Muzeju Sarajeva
 • 12:20  Debata: U Bosni i Hercegovini ljudska prava se ne poštuju u dovoljnoj mjeri
 • 13:00 Pauza za ručak
 • 13:30 Govorništvo
 • 14:00 Obilazak škole

MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE – OSNOVNA ŠKOLA DŽAKULE

Profesorica Alma Bajrektarević, trenerica debatnog kluba OŠ Džakule će biti domaćin međuškolskog druženja koje je planirano 26.04.2018. godine sa početkom u 11:30. Druženje će biti održano u Osnovnoj školi Džakule. Teza druženja je: „Vršnjačko nasilje se sve više dešava putem interneta“. 

Škole gosti će biti:

 • MSŠ Srebrenik,
 • MSŠ Gračanica 
 • Prva osnovna škola Srebrenik

 

 

 

 

Aktuelna Debata

Debatologija i najava međuškolskog druženja

DEBATOLOGIJA 14.05. - 21.05.2018.:

 1. BiH treba sa susjednim zemljama uzajamno raditi na promoviranju kulturnog naslijeđa?- uvodni tekst
 2. Parlamentarcima treba smanjiti plate i onda povećati davanja narodnim kuhinjama? - uvodni tekst
 3. Je li u BiH evidentan trend ograničavanja slobode okupljanja? - uvodni tekst

MEĐUŠKOLSKO DRUŽENJE:

U utorak 29.05.2018. sa početkom u 10.00 sati planirano je međuškolsko druženje u KŠC "Sv. Franjo" u Tuzli.

Podrške 2016. godina

International Debate Education Association NL; gospođa Yvonne Heselmans, izvršna direktorica – povodom obilježavanja dvadeset godina rada CKD (novembar 2016.)

Ministarstvo prosvjete i kulture RS; gospodin Dane Malešević, ministar – podrška aktivnostima CKD (novembar, 2016.)

Skupština Kantona Sarajevo, gospođa Ana Babić, predsjedavajuća - podrška obilježavanju 20 godina postojanja CKD-a (septembar, 2016.)

Općina Centar, gospodin Dževad Bećirević, načelnik; podrška Centru za kulturu dijaloga za obilježavanje 20 godina postojanja (septembar, 2016.)

BHRT; gospođa Emina Daut, urednica Redakcije programa za djecu i mlade – pismo namjere za TV debate „Za i protiv“ (februar, 2016.)

Vlada KS, gospodin Elmedin Konaković, premijer - podrška XII javnoj debati „I počinioci i žrtve vršnjačkog nasilja i maloljetničkog prijestupništva su naša djeca - spriječimo vršnjačko nasilje i maloljetničko prijestupništvo“